Конкурсних торгів для процедури закупівлі відкриті торгиМіністерство промислової політики України


Державне підприємство

«Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд»

Затверджено

рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.09. 2010 р. № 49


Голова комітету з конкурсних торгів

______________ Пятаков М.І.


ДОКУМЕНТАЦІЯ

конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги


на закупівлю


Встановлення приладів обліку у рамках системи АСУТП «ЕНЕРГО»

(код за ДК 016-97 - 33.30.1 «Устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване»)


м. Долинська

2010

Зміст


І. Загальні положення ……………………………………………………………………..

3

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів …………………..

3

2. Інформація про замовника торгів ………………………………………………..

3

3. Інформація про предмет закупівлі ……………………………………………….

3

4. Процедура закупівлі ………………………………………………………………

3

5. Недискримінація учасників ………………………………………………………

3

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів …………………………………..

3

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів …………………………………………………………………

3

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

3

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів ……….

3

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів …………………………………………………………………

4

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів …………………………………………..

4

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів ……………………………………..

4

2. Зміст пропозицій конкурсних торгів ……………………………………………..

5

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів …………………………………….

5

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів ……………………………………………………………………………….

5

5. Строк, протягом якого, пропозиції конкурсних торгів є дійсними …………..

5

6. Кваліфікаційні критерії до учасників …………………………………………….

5

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі ………………………………………………………………...

7

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів ………………………………………

7

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником …...

7

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів ……………………………..

7

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів …….

7

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів …………………..

7

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця…………………..

7

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію ……………………………………………..

7

2. Виправлення арифметичних помилок …………………………………………..

11

3. Інша інформація …………………………………………………………………..

11

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів ……………………………………..

11

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися …………

11

VІ. Укладання договору про закупівлю ………………………………………………….

12

1. Терміни укладання договору …………………………………………………….

12

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю …….

12

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

13

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю ………………………………

13

Додаток № 1. Конкурсна форма «Пропозиція» …………………………………………

14

Додаток № 2. Відомості про учасника …………………………………………………..

15

Додаток № 3. Технічні вимоги Встановлення приладів обліку у рамках системи АСУТП «ЕНЕРГО»…………………………………………………..……………………

16


Всього 18 (вісімнадцять) аркушів.

^ I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289 VI (далі Закону № 2289 VI). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом № 2289 VI.

^ 2. Інформація про замовника торгів
повне найменування

Державне підприємство «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд»

місцезнаходження

Кіровоградська область, м. Долинська, проммайданчик, 28500

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

  • Костенко Олександр Вікторович – в.о. головного енергетика; Кіровоградська обл., м. Долинська, проммайданчик, тел. (05234) 42-330, т/ф. (05234) 5-19-41;

  • Коріновська Світлана Михайлівна - секретар комітету конкурсних торгів, Кіровоградська обл., м. Долинська, проммайданчик, тел. (05234) 42 560; т/ф (05234) 3 13 10; E mail: tender@gokor.com.ua

^ 3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

«Устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване» (код за ДК 016-97 - 33.30.1)

вид предмета закупівлі

Встановлення приладів обліку у рамках системи АСУТП «ЕНЕРГО»

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

За адресою замовника, згідно з технічним завданням (Додаток № 3)

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Листопад - грудень 2010 р.

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою.

У разі надання будь-яких документів іншою мовою, вони повинні бути перекладені українською. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є український текст.

^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону № 2289 VI.

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону № 2289 VI.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, або наказом про призначення, або довіреністю, або дорученням чи іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки* учасника процедури закупівлі.

На конверті повинно бути зазначено:

 • повне найменування місцезнаходження замовника;

 • назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

 • повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

 • маркування: «Не відкривати до 11 години 00 хвилин 04.11.2010 р.»

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

 • власне Пропозиції конкурсних торгів (додаток № 1);

 • відомостей про учасника (додаток № 2);

 • документів згідно з переліком, встановленим п. 6 цього розділу.

Відсутність документів, передбачених в цьому пункті документації конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів.

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Відсутні, через те, що забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 (дев’яносто) днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

 • відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

 • погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Перелік документів,

які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника


Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (відповідно до вимог частини 2 статті 16 Закону № 2289 VI):

  • Довідка про досвід виконання аналогічних договорів за період 2007-2009 роки (складена в довільній формі із зазначенням № договору, предмету договору, найменування замовника та його контактних телефонів);

  • Завірені копії відгуків колишніх замовників;

  • Відомості про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи , для надання послуг, зазначених в технічних умовах (складені в довільній формі);

  • Відомості про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (складені у довільній формі з переліком наявного необхідного обладнання (виробничих потужностей) необхідних для надання послуг, зазначених у технічному завданні);

  • Завірена копія фінансової звітності підприємства за 2009 рік за формами 1, 2, 3;

  • Оригінал або завірену копію довідки обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості по кредитам дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів

Інші документи (для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, відповідно до вимог статті 17 Закону № 2289 VI):

  • Завірена копія статуту підприємства;

  • Завірена копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

  • Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб або суб’єктів підприємницької діяльності);

  • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)

  • Завірена копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №4 ОПП);

  • Завірена копія свідоцтва про реєстрацію учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку (окрім осіб, що є нерезидентами України)

  • Оригінал або завірену копію довідки з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів;

  • Оригінал або завірену копію довідки Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, до яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

  • Оригінал або завірену копію довідки від банківської установи про відкриття рахунку(ків) із зазначенням всіх банківських реквізитів,

  • Документ, що підтверджує повноваження особи, уповноваженої підписувати договір (виписка з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління; довіреність керівника учасника та таке інше)

  • Завірена копія паспорту посадової особи учасника яка має право підпису договору;

  • Письмове доручення, яке підтверджує повноваження особи, що представляє інтереси учасника (представляється на торгах у разі присутності Учасника на процедурі розкриття пропозиція);

  • Кошторис;

  • Завірена копія ліцензії на надання послуг у галузі технічного захисту інформації. Видану Адміністрацією державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

  • Завірену копію схеми організаційної структури підприємства;

  • Завірену копію спецдозволу на створення РСО;

  • Завірену копію документу, що підтверджує внесення учасника до реєстру виробників ПЗ;

  • Завірену копію будівельної ліцензії на право виконання робіт;

  • Завірена копія дозволу на право виконання робіт;

  • Відомості про учасника (складені згідно з Додатком № 2)


Усі документи (за винятком оригіналів, виданих іншими установами) повинні бути завірені відповідно до вимог п. 1 цього розділу.

У разі необхідності замовник має право вимагати від учасників підтвердження достовірності інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам. Замовник має право затребувати від учасника - переможця процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам, установленим у тендерній документації.

Документи, які не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Згідно з технічним завданням (Додаток № 3)

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

Кіровоградська область, м. Долинська, проммайданчик, кімната 114 (тендерний відділ); поштовий індекс 28500

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

04.11.2010 р. до 09 години 30 хвилин.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

Кіровоградська область, м. Долинська, проммайданчик, зала нарад; поштовий індекс 28500

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

04.11.2010 р об 11 годині 00 хвилин

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується або випискою з протоколу засновників, або наказом про призначення, або довіреністю, або дорученням чи іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів (або його заступником) та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону № 2289 VI.

^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Після розкриття пропозицій конкурсних торгів замовник вивчає пропозиції з метою визначення відповідності учасника та пропозиції конкурсних торгів вимогам та умовам зазначеним у документації конкурсних торгів.

До оцінки допускаються усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають вимогам та умовам документації конкурсних торгів, за відсутності підстав для їх відхилення, які зазначені у документації конкурсних торгів.

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з наведеною методикою.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

1. «Ціна» - ціна предмета закупівлі (в гривнях)

2. «Поставка» - строк поставки (в робочих днях)

3. «Оплата» - відстрочка платежу (в календарних днях)

4. «Гарантія» - гарантійний термін обслуговування (місяці)

Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином.

Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

БЦобчисл = , де

БЦобчисл - обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

70 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

2. Кількість балів за критерієм "Виконання" визначається наступним чином.

Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Виконання" у якої є найменшим, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

БВобчисл = , де

БВобчисл - обчислювана кількість балів;

Вmin - найменше значення за критерієм "Поставка";

Вобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

10 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Поставка".


3. Кількість балів за критерієм "Оплата" визначається наступним чином.

Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Оплата" у якої є найбільшим, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

БОобчисл = , де

БОобчисл - обчислювана кількість балів;

Оmах - найвище значення за критерієм "Оплата";

Ообчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

10 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Оплата".


4. Кількість балів за критерієм "Гарантія" визначається наступним чином.

Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Гарантія" у якої є найбільшим, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

БГобчисл = , де

БГобчисл - обчислювана кількість балів;

Гmах - найвище значення за критерієм "Досвід";

Гобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

10 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Гарантія".


Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно.

Б = БЦ + БВ + БО+БГ

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника.

Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету. За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.

в) якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

^ 3. Інша інформація

Учасник несе усі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції, а замовник торгів у будь-якому випадку не є відповідальним за ці витрати, незалежно від результату процесу конкурсних торгів.

Всі роботи повинні бути виконані у строк до 20.12.2010 року. Оплата робіт здійснюється на підставі актів виконаних робіт підписання їх обома сторонами.

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону № 2289 VI;

  • не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

  • не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону № 2289 VI;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону № 2289 VI.

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

  • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

  • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

  • виявлення факту змови учасників;

  • порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом № 2289 VI;

  • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

  • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

  • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

  • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

  • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону № 2289 VI.

^ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Істотні умови договору

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується виконати відповідно до умов цього Договору «Встановлення приладів обліку у рамках системи АСУТП «ЕНЕРГО», надалі іменована Система «ЕНЕРГО».

^ 2. ХАРАКТЕР РОБІТ, ВИКОНУВАНИХ ВИКОНАВЦЕМ

2.1. Виконання робіт за цим договором включає в себе:

 • доробку та узгодження Технічного завдання та Техно-робочого проекту;

 • поставку та монтаж обладнання;

 • виконання пусконалагоджувальних робіт;

 • здачу Системи «ЕНЕРГО» в експлуатацію;

 • забезпечення обслуговування Системи «ЕНЕРГО» протягом гарантійного строку.

^ 3. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ

3.1. Загальна вартість Договору складає _________ гривень з урахуванням ПДВ.

Вартість договору відповідає пропозиції конкурсних торгів, що запропонована Постачальником та акцептована Покупцем на умовах проведених торгів.

Загальна вартість договору не може бути змінена після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

^ 4. УМОВИ ОПЛАТИ

4.1. Оплата робіт Виконавця здійснюється після підписання обома сторонами акту виконаних робіт.

5. ТЕРМІН ДІЇ І ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2010 року, а в частині розрахунків за виконані роботи - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом № 2289 VI., замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається

^ ДОДАТОК № 1

Конкурсна форма «Пропозиція" подається учасником у вигляді наведеному нижче на фірмовому бланку. Учасник не повинен відступати від даної форми.

^ КОНКУРСНА ФОРМА: "ПРОПОЗИЦІЯ"

надає свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю Встановлення приладів обліку у рамках системи АСУТП «ЕНЕРГО» (код за ДК 016-97 - 33.30.1 «Устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване») згідно з технічними та іншими вимогами замовника торгів.

Ми, що нижче підписалися, вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання (надалі ТЗ), включаючи всі додатки, погоджуємось з усіма умовами та уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за наступними цінами:

№ п/п

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за од., грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ………………………………………………………………………………………………………

Вартість пропозиції

(сума вказується цифрами та прописом).
1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції не менш 90 днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми погоджуємось надати відстрочку платежу за виконанні роботи _____ календарних днів.

5. Ми погоджуємось виконати роботи протягом _____ робочих днів з моменту укладання договору.

6. Ми погоджуємось надати гарантійний термін обслуговування ________ місяців з дати підписання сторонами Акту здачі-приймання системи в експлуатацію.

7. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із замовником не раніше ніж через 14 днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

8. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.

^ ДОДАТОК № 2

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА

Повна назва: __________________________________________________________________

Код (ЄДРПОУ): _______________________________________________________________

Правовий статус суб’єкта _______________________________________________________

Організаційно-правова форма ___________________________________________________

Форма власності ______________________________________________________________

Юридична адреса: _____________________________________________________________

Поштова адреса: _______________________________________________________________

Телефон: _____________________________________________________________________

Факс: ________________________________________________________________________

Е-mail: _______________________________________________________________________

Місце та дата реєстрації: ________________________________________________________

Профілюючий напрямок діяльності: ______________________________________________

Найменування банку, що обслуговує учасника: _____________________________________

Розрахунковий рахунок: ________________________________________________________

МФО: ________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по-батькові керівника: ____________________________________________

Посада керівника: _____________________________________________________________


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.


^ ДОДАТОК № 3

Технічні вимоги

Встановлення приладів обліку у рамках системи АСУТП «ЕНЕРГО»

(ІІ етап «Встановлення автоматизованої системи керування технологічним процесом «ЕНЕРГО»)


Мета:

Завершення програми встановлення системи збору і зняття інформації з лічильників технічного обліку ліній 10кВ, які відходять від ПС 150/35/10 кВ «Будіндустрія» до споживачів комбінату, а також надходження даних в систему по споживанню електричної енергії субспоживачами (ПС 35/10кВ «Маловодяне» ВАТ «Кіровоградобленерго»). Система повинна дати можливість забезпечення оперативного контролю та споживання електричної енергії, як по комерційному обліку, так і по споживанню проммайданчику комбінату, зведення балансу в цілому по ПС 150/35/10кВ «Будіндустрія» та обрахування втрат, а також обробку і передачу даних по споживанню електричної енергії на комп’ютери вищого рівня (відділ головного енергетика комбінату(ВГЕ)), енергопостачальна організація ВАТ «Кіровоградобленерго»).

Завдання:

Забезпечити придбання та встановлення електричних лічильників в чарунках ЗРП 10кВ ПС 150/35/10кВ ПС «Будіндустрія» ПС 35/10кВ № 12, ПС 35/10 кВ № 13 відповідного класу з функціональними можливостями по споживанню та контролю параметрів електричної енергії в мережі, забезпечення безперебійного зв’язку з комп’ютером вищого рівня (ВГЕ), зняття і передачу інформації по споживанню активної і реактивної електроенергії, моніторингу основних параметрів вимірювальної мережі по лініям, на які вони будуть встановленні, а також даних, що зберігаються в базі лічильників.

Відстань передачі даних по проммайданчику комбінату - до 1 км.

Відстань передачі даних від підстанції №12 - 45 км, від підстанції №13 – 20 км.

Повний об’єм послуг повинен включати:


Вузол обліку № 6.

ПЛ-10кВ Л-11. Лічильник розташований в релейному відсіку чарунки №15 ЗРП 10кВ ПС 150/35/10 кВ «Будіндустрія».


Вузол обліку № 7.

ПЛ-10кВ Л-17. Лічильник розташований в релейному відсіку чарунки №11 ЗРП 10кВ ПС 150/35/10 кВ «Будіндустрія».


Вузол обліку № 8.

ПЛ-10кВ Л-16. Лічильник розташований в релейному відсіку чарунки №22 ЗРП 10кВ ПС 150/35/10 кВ «Будіндустрія».


Вузол обліку № 9.

КЛ-10 кВ теплової станції (ТС) увід №2.Лічильник розташований в релейному відсіку чарунки №28 ЗРП 10кВ ПС 150/35/10 кВ «Будіндустрія».


Вузол обліку № 10.

КЛ-10 кВ автотранспортного цеху (АТЦ) увід №2. Лічильник розташований в релейному відсіку чарунки №44 ЗРП 10кВ ПС 150/35/10 кВ «Будіндустрія».


Вузол обліку № 11.

КЛ-10 кВ центральні ремонтно-механічні майстерні (ЦРММ) увід №2. Лічильник розташований в релейному відсіку чарунки №46 ЗРП 10кВ ПС 150/35/10 кВ «Будіндустрія».


Вузол обліку №12.

КЛ-10 кВ цех мереж та підстанцій (ЦМП) увід №2. Лічильник розташований в релейному відсіку чарунки №48 ЗРП 10кВ ПС 150/35/10 кВ «Будіндустрія».


Вузол обліку № 13.

КЛ-10 кВ Л-12. Лічильник розташований в релейному відсіку чарунки №50 ЗРП 10кВ ПС 150/35/10 кВ «Будіндустрія».


Вузол обліку № 14.

КЛ-10 кВ Л-12. Лічильник розташований в релейному відсіку чарунки №52 ЗРП 10кВ ПС 150/35/10 кВ «Будіндустрія».


Вузол обліку № 15.

КЛ-10 кВ теплової станції (ТС) увід №1. Лічильник розташований в релейному відсіку чарунки №51 ЗРП 10кВ ПС 150/35/10 кВ «Будіндустрія».


Вузол обліку № 16.

КЛ-10 кВ центральні ремонтно-механічні майстерні (ЦРММ) увід №1. Лічильник розташований в релейному відсіку чарунки №45 ЗРП 10кВ ПС 150/35/10 кВ «Будіндустрія».


Вузол обліку № 17.

КЛ-10 кВ автотранспортного цеху (АТЦ) увід №1. Лічильник розташований в релейному відсіку чарунки №43 ЗРП 10кВ ПС 150/35/10 кВ «Будіндустрія».


Вузол обліку № 18.

КЛ-10 кВ цех мереж та підстанцій (ЦМП) увід №1. Лічильник розташований в релейному відсіку чарунки №35 ЗРП 10кВ ПС 150/35/10 кВ «Будіндустрія».


Вузол обліку № 19.

КЛ-10 кВ автозаправна станція (АЗС) увід №1. Лічильник розташований в релейному відсіку чарунки №13 ЗРП 10кВ ПС 150/35/10 кВ «Будіндустрія».


Вузол обліку № 20.

Уводи № 1, 2 10 кВ підстанції 35/10 кВ № 12. Лічильники розташовані в релейних відсіках чарунок № 9, 15 ЗРП 10 кВ ПС 35/10 кВ № 12.


Вузол обліку № 21.

Уводи № 1, 2 10 кВ підстанції 35/10 кВ № 13. Лічильники розташовані в релейних відсіках чарунок № 9, 15 ЗРП 10 кВ ПС 35/10 кВ № 13.


Лічильники повинні бути занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки.


0467386570260776.html
0467455599228794.html
0467522076819297.html
0467679278857527.html
0467793472355792.html