Інформація про банк - страница 15

^ Примітка 23. Витрати на податок на прибуток
станом на 31 грудня 2009 року(на кінець дня)

Таблиця 23.1. Витрати на сплату податку на прибуток

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

2009 р.

2008 р.

1

2

3

4

1

Поточний податок на прибуток

(1 451)

(7031)

2

Відстрочений податок на прибуток

1 898

84

3

Усього

447

(6947)

Дані рядку 3 Таблиці 23.1. Витрати на сплату податку на прибуток використовуються для заповнення рядків 14 таблиць 26.2. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за 2009 рік та 26.5. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за 2008 рік.


^ Таблиця 23.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового

прибутку (збитку) (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

2009 р.

2008 р.

1

2

3

4Прибуток до оподаткування

(20 474)

20410Сума податку на прибуток, що визначений за ставкою оподаткування

(5 118)

5103
Коригування облікового прибутку (збитку)

-

-

3

Витрати, які не включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку (витрати за рахунок прибутку)

9 786

1690

4

Витрати, які включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в бух-галтерському обліку (фактично виплачені відпустки (рах.3658), сплата процентів нарахованих у 2007р. по кредитах за якими згідно договорів не передбачене щомісячне на-рахування %, сплата процентів за власними цінними паперами (облігаціями) )

(694)

(1444)

5

Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток, але не визнаються (не належать) до облікового прибутку (збитку)(доходи майбутніх періодів (бал.рах.3600), виручка від продажу об’єктів основних фондів 1групи згідно ст.8 закону «Про оподаткування прибутку підприємств», отримані доходи від володіння цінними паперами(облігаціями), неамортизований дисконт по кредитах бал.рах. 2206, 2066, 2076, 2216, 2236 )


382


1502

6

Доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в бухгалтерському обліку(отримані доходи від вибуття основних засобів згідно ст.8 закону «Про опо-даткування прибутку підприємств», доходи від страхового вішкодування по автомобілях (бал.рах.6499) згідно ст.8 закону «Про оподаткування прибутку підприємств»)


(2 663)


(54)

7

Амортизаційні відрахування за даними фінансового обліку

1 418

1176

8

Амортизація, яка підлягає оподаткуванню

(1 720)

(1006)

9

Інші суми, які не є доходами та витратами, але включаються до бази оподаткування (коригування валових витрат минулих періодів )

(33)

(105)

10

Сума податку на прибуток (збиток)

1 358 

6862Таблиця 23.4. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань за 2009 рік


(тис. грн.)

Рядок

Перелік відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань

Залишок на 1 січня 2009 року

Об’єднання компаній

Переве-дення до до-вгострокових активів, утриму-ваних для прода-жу

Визнані у фінансових резу-льта-тах

Визнані у власному капіталі

Залишок на кінець дня 31 грудня 2009 року

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Рах.1628 по кредитах МБК, щомісячне нарахування % за якими згідно договорів не передбачено (відстрочений податковий актив)-
--


5-


5

2

Рах.3600 (доходи майб.періодів, в подат.обліку-за першою подією) (відстрочений податковий актив)


16


-


-


26


-


42

3

Рах.2206,2066,2076,2216,2236- комі-сії за надання кредиту (неамор-тизований дисконт по кредитах,в подат.обліку за першою подією)

(відстрочений податковий актив)240--(106)-134

4

Нараховані витрати (резерви по від-пустках,рах.3658) станом на 01.01.2008р., в податковому обліку будуть враховані при виплаті відпускних

(відстрочений податковий актив)499--47-546

5

Платіжні картки (обліковуються на позабалансових рахунках 9821,9892,в податковому обліку перераховуються по п.5.9.Закону)

(відстрочений податковий актив)66-
-129-195

6

Рах.3318(нараховані та несплачені % за власними облігаціями)

(відстрочений податковий актив)


-


-


-


30


-


30

7


Неамортизована премія за депози-тами рах.2637 (відстрочений подат-ковий актив)


-


-


-


51


-


51

8

Резерви не валові ( відстрочений податковий актив)


-


-


-


3 963


-


3 963

9

Неамортизований дисконт за депо-зитами рах.2636 (відстрочене податкове зобов’язання)


-


-


-


(2)


-


(2)

10

Неамортизована премія за кредитами рах.2065,2075,2085, 2205, 2235 (відстрочене податкове зобо-в’язання)-


-


-


(6)


-(6)

Рядок

Перелік відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань

Залишок на 1 січня 2009 року

Об’єднання компаній

Переве-дення до до-вгострокових активів, утриму-ваних для прода-жу

Визнані у фінансових резу-льта-тах

Визнані у власному капіталі

Залишок на кінець дня 31 грудня 2009 року

1

2

3

4

5

6

7

8

11

Нараховані та не отримані % по кредитах (відстрочене податкове зобов’язання)


-


-


-


(1981)


-


(1 981)

12

Рах.3118, 1418 (нараховані та несплачені % по ЦП).

(відстрочене податкове зобов’язання)


(469)


-


-


309


-


(160)

13


Різниця між залишковою вартістю ОФ і НА в фінансовому та податковому обліку

(відстрочене податкове зобов’язання)


(495)


-


-


(567)


-


(1 062)

14

Чистий відстрочений податковий актив/ (зобов’язання)

(143)

-

-

1 898

-

1 755

15

Визнаний відстрочений податковий актив

821

-

-

4 145

-

4 966

16

Визнане відстрочене податкове зобов’язання

(964)

-

-

(2 247)

-

(3 211)Таблиця 23.3. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань за 2008 рік

(тис. грн.)

Рядок

Перелік відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань

Залишок на 1 січня 2008 року

Об’єднання компаній

Переве-дення до до-вгострокових активів, утриму-ваних для прода-жу

Визнані у фінансових резу-льтатах

Визнані у власному капіталі

Залишок на кінець дня 31 грудня 2008 року

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Рах.1628 по кредитах МБК, щомісячне нарахування % за якими згідно договорів не передбачено (відстрочений податковий актив)14--(14)--


2

Рах.3600 (доходи майб. Пе-ріодів, в подат.обліку-за пер-шою подією) (відстрочений податковий актив)


12


-


-


4


-


16

3

Рах.2206,2066,2076,2216,2236- комісії за надання креди-ту(неамортизований дисконт по кредитах,в подат. обліку-за першою подією) (від-строчений податковий актив)125
--115-240

4

Нараховані витрати (резерви по відпустках, рах.3658) станом на 01.01.2008р., в по-датковому обліку будуть враховані при виплаті відпускних (відстрочений податковий актив)303--196-499

5

Платіжні картки (обліко-вуються на позабалансових рахунках 9821,9892, в подат-ковому обліку перерахо-вуються по п.5.9.Закону)(від-строчений податковий актив)80-
-(14)-66

6

Рах.3318(нараховані та не-сплачені % за власними облігаціями) (відстрочений податковий актив)


81-


-


(81)


-


-

7

Рах.3118, 1418 (нараховані та несплачені % по ЦП). (відстрочене податкове зобов’язання)


(620)


-


-


151


-


(469)

8


Різниця між залишковою вар-тістю ОФ і НА в фінансовому та податковому обліку

(відс-трочене податкове зобов’язання)
(222)--(273)-(495)

Рядок

Перелік відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань

Залишок на 1 січня 2008 року

Об’єднання компаній

Переве-дення до до-вгострокових активів, утриму-ваних для прода-жу

Визнані у фінансових резу-льтатах

Визнані у власному капіталі

Залишок на кінець дня 31 грудня 2008 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Чистий відстрочений податковий актив/ (зобов’язання)


(227)


-


-


84


-


(143)

10

Визнаний відстрочений податковий актив


615


-


-


206


-


821

11

Визнане відстрочене податкове зобов’язання


(842)


-


-


(122)


-


(964)Примітка 24. Прибуток на одну просту та привілейовану акцію

станом на 31 грудня 2009 року (на кінець дня)

^ Таблиця 24.1. Чистий та скоригований прибуток на одну просту та привілейовану акцію.

Рядок

Найменування статті

Примітки

2009 р.

2008 р.

1

2

3

4

5

1

Прибуток, що належить акціонерам – власникам простих акцій банку (тис.грн.)
(20 027)


13 463


2

Прибуток, що належить акціонерам – власникам привілейованих акцій банку
-

-

3

Прибуток за рік (тис.грн.)
(20 027)

13 463

4

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)
265000

153 750

5

Середньорічна кількість привілейованих акцій в обігу (тис. шт.)
-

-

6

Чистий прибуток на просту акцію
(0,08)

0,09

7

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію

(0,08)


0,09

8

Чистий прибуток на одну привілейовану акцію

-


-

9

Скоригований чистий прибуток на одну привілейовану акцію

-


-У зв`язку з відсутністю дивідендів щодо розбавляючих потенційних простих акцій та факту продажу простих акцій Таблиця 24.2. «Розрахунок прибутку/(збитку), що належить акціонерам – власникам простих та привілейованих акцій банку» не складається.


Примітка 25. Дивіденди

станом на 31 грудня 2009 року(на кінець дня)

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

2009 р.

2008 р.

за прос-тими акціями

за приві-лейованими акціями

за прос-тими акціями

за приві-лейованими акціями

1

2

3

4

5

6

1

Залишок за станом на 1 січня

47

-

47

-

2

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом року

-

-

-

-

3

Дивіденди, виплачені протягом року

-

-

-

-

4

Дивіденди за 2005рік, які не отримані акціонерами і віднесені на доходи банку

1

-

-

-

5

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня

46

-

47

-

6

Дивіденди на акцію, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом року

-

-

-

-Дані рядку 4 Примітки 25. Дивіденди використовуються для заповнення рядку 2 Таблиці 15.1 Інші фінансові зобов’язання.


Примітка 26. Звітні сегменти

станом на 31 грудня 2009 року(на кінець дня)

^ Таблиця 26.1. Інформація за основними сегментами банківської діяльності в розрізі контрагентів сегмента за 2009 рік (тис.грн)

Рядок

Найменування статті

Найменування звітних сегментів

Вилучення

Усього

послуги корпора-тивним клієнтам

послуги фізич-ним особам

казначейські операції та операції з цінними паперами

private

banking

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Доходи від зовнішніх контрагентів

108287

51706

48603

44

-

208640

2

Доходи від інших сегментів

-

-

-

-

-

-

3

Усього доходів

108287

51706

48603

44

-

208640


0497756636303169.html
0497872438949160.html
0497985193167177.html
0498113000413817.html
0498219161557039.html